Kirkegårdsreglement

Vedtægt for Brøndbyøster Kirkegård

Kirkegårdens bestyrelse og administration

1. Kirkegården ejes af Brøndbyøster Kirke og bestyres af Brøndbyøster Sogns Menighedsråd.

2. Kirkegårdens bestyrelse varetages af det af menighedsrådet valgte kirkegårdsudvalg, hvis valg gælder for menighedsrådets valgperiode.

3. Kirkegårdens daglige drift varetages af kirkegårdslederen, der sammen med det øvrige personale passer renholdelse, kastning af grave m.v. i overensstemmelse med det for denne udfærdigede regulativ.

4. Kirkegårdens administrative funktioner varetages af kirkegårdskontoret, Brøndbyøstervej 117B, 2605 Brøndby. På kirkegårds-kontoret opbevares og føres kirkegårdskortet og kirkegårds-protokollen. Mindst en gang årligt skal gravpladserne på kirkegården sammenholdes med kort og protokoller og eventuelle uoverensstemmelser berigtiges. Kort og protokoller skal forevises ved syn på kirkegården.

5. Klager vedrørende kirkegårdens drift rettes til menighedsrådet.

Gravpladser, erhvervelse og fornyelse

6. Henvendelse om erhvervelse af gravsteder og om nedsættelse af kister eller askeurner i nye såvel som ældre gravsteder sker til kirkegårdskontoret.

7. a) Sognets beboere har ret til ved deres død at få gravplads udlagt på kirkegården. Var afdøde gift, har den efterlevende ægte-fælle ret til at få udlagt gravplads umiddelbart ved siden af. Denne ret bevares, uanset om dødsfaldet først indtræder efter udløbet af fredningstiden. Fornyelse af gravpladsen sker efter de i denne vedtægt fastsatte regler. Ret til begravelse efter fredningstidens udløb kan dog ikke kræves, såfremt gennemførelse af approberet reguleringsplan derved hindres.

Beboere i Nygårds sogn, Brøndby Kommune, nyder samme rettigheder som sognets beboere. Udensogns boende, der enten har ægtefælle, børn eller forældre begravet på kirkegården eller som på særlig måde har været knyttet til sognet, regnes som indensognsboende.

b) Ønskes gravstedet udlagt med flere gravpladser end foran nævnt, skal dette ønske så vidt muligt imødekommes. Gravsteder med mere end 4 gravpladser kan dog ikke udlægges uden menighedsrådets samtykke. Såfremt et gravsted ønskes bevaret ud over fredningstiden for den i gravstedet sidst foretagne nedsættelse, skal et sådant ønske imødekommes. Adgangen til fornyelse af brugsretten ud over den lovbefalede fredningstid er dog betinget af, at en approberet reguleringsplan ikke er til hinder herfor.

c) Beboere i sognet, som ikke tilhører folkekirken, har samme ret som anført i stk. a) og b), så længe der ikke i sognet findes nogen kommunal kirkegård eller kirkegård for det trossamfund afdøde tilhører.

d) Personer, der ikke er omfattet af ovenstående, kan med kirkegårdsudvalgets samtykke erhverve og få fornyet gravsteder på kirkegården, når pladsforholdene og hensynet til en approberet kirkegårdsregulering skønnes at tillade det.

e) Under samme forudsætning kan gravsteder erhverves på en gang for flere brugsperioder efter kirkegårdsudvalgets nærmere bestemmelse. Til erhvervelse ud over 100 år kræves stiftsøvrighedens samtykke.

8. Betaling for erhvervelse og fornyelse af gravsteder erlægges i henhold til et af provstiudvalget godkendt takstregulativ.

9. Fredningstiden, som er den tid, hvori en grav skal henligge urørt efter begravelsen, er for kistegrave 20 år og for urnegrave 10 år. Se dog § 14 stk.b.

10. Kister med dødfødte eller spæde børn kan, hvor forholdene taler for det, med kirkegårdsudvalgets samtykke nedsættes i en allerede benyttet grav.

11. Den periode, for hvilken brugsretten til et gravsted er erhvervet eller fornyet, regnes fra den efter erhvervelsen eller fornyelsen førstkommende 31. december.

12. Ved erhvervelse eller fornyelse af gravsteder for mere end en brugsperiode kan gravstedets vedligeholdelse forlanges sikret ved henlæggelse af en dertil tilstrækkelig kapital blandt kirkens midler. Kapitalens størrelse skal godkendes af stiftsøvrigheden.

13. a) Intet gravsted kan overdrages til andre uden kirkegårdsudvalgets samtykke.

b)  Hvor det findes nødvendigt af hensyn til kirkegårdens regulering, kan kirkegårdsudvalget med provstiudvalgets samtykke foretage ændringer i bestående gravsteder eller inddrage disse helt eller delvis, når fredningstiden (jfr. punkt 9) er udløbet.

c) Flytning af gravsatte urner og kister fra fællesgraven kan ikke finde sted, og der gives ingen dispensation herfor, medmindre der foreligger en fejl fra kirkegårdens side.

d) Dødsanmelderen skal ved beslutningstagen om hvordan gravfæstelsen skal finde sted, orienteres om, at det ikke vil være muligt at foretage en flytning fra fællesgraven til et andet gravsted, da en opgravning af urne/kiste vil være et brud på gravfreden. I denne forbindelse skal dødsanmelderen på vedlagte blanket erklære sig indforstået hermed, således at dødsanmelderen på dette tidspunkt har mulighed for at erholde en gravplads i et af de andre områder på kirkegården.

14. a) Hvis en ny begravelse finder sted i et gravsted inden fredningsperiodens udløb, skal fredningsperioden fornyes, så den dækker en hel fredningsperiode efter den sidste nedsættelse. Taksten for fornyelse af kistegravsteder er 1/20, og for urnegravsteder 1/10, for hvert år af en fuld fredningsperiode.

b) Anvendes zink - eller egetræskiste, porcelæns- eller keramikurne, skal gravstedet være erhvervet for mindst to brugsperioder.

c) Såfremt brugsretten ved udløb ønskes fornyet, må gravstedsbrugeren i rette tid henvende sig til kirkegårdskontoret derom. Sker dette ikke senest 3 måneder efter brugsrettens ophør, hjemfalder gravstedet og hvad der findes derpå til kirkegården.

d) Gravstedsbrugeren kan dog inden 6 uger efter brugsrettens ophør fjerne planter m.m. samt gravminder, når eventuelt fundament samtidig fjernes, og gravstedet afleveres i planeret stand.

Servitutter på kirkegården

Afdeling A

Beplantning på diget og græsarealerne må kun behandles af kirkegårdens personale.

Mindste salg af gravsteder er to lodder á 125 x 250 cm. I jordbræmmen langs diget er det tilladt at plante mindre forårs-/sommer-blomster. Derudover må der ikke foretages udsmykning eller beplantning af nogen art udover, at der i den i stendiget anbragte navnesten kan påføres inskription med dybthuggede bogstaver, bronze-bogstaver eller indfældes en bronzeplade (ca. 30 x 20 cm.). Brug af denne navnesten betales for 20 år ved lejemålets indgåelse. Ved hjemfald af gravstedet og derefter fornyet fremleje borthugges den eksisterende inskription for kirkegårdens regning. I den derved fremkomne niche kan anbringes en bronzeplade som ovenfor nævnt. Gravstedernes vedligeholdelse, herunder græsklipning, varetages af kirkegårdens personale.

Afdeling B 1

Arealet skal henligge som græsareal, beregnet som ukendt urnebegravelsesplads. Behandling af græs og eksisterende beplantning må af hensyn til helheden kun foretages af kirkegårdens personale. Blomster må kun hensættes i vandkummen eller lægges på brostens-belægningen, hvor også kranse anbringes. På arealet må kun nedsættes urner fremstillet af bark.

Afdeling B 2

Arealet skal henligge som græsareal, beregnet som ukendt kistebegravelsesplads. Behandling af græs og eksisterende beplantning må af hensyn til helheden kun fortages af kirkegårdens personale.

Afdeling C/D 21

Arealet skal henligge som græsareal (ikke flerårige planter), beregnet til kiste eller urnebegravelse. I gravstedet kan nedfældes en pladesten. 40 x 40 cm. Vedligeholdelsen foretages af kirkegårdens personale med undtagelse af en halvcirkel bag stenen, beregnet til forårs- og sommerblomster.

Afdeling D

Afdelingens system-hække som består af bøg, skal være 120 cm. høje og 50 cm. brede og indgå som led i kirkegårdens arkitektur.

Afdeling D 17

Gravsted til 4 urner, med vedligeholdelse i fredningstiden. Købt med sten (uden inskription).

Afdeling D 29/30

Gravsted til 2 urner, med vedligeholdelse i fredningstiden. Købt med blomsterkumme og sten (uden inskription).

Der må kun plantes i kummen.

Afdeling E 00 - E 26 - E 27 - E 28

Urnegravsteder i græs, med plads til 2 urner. Pladesten 40 x 40 cm og kun brug af granitvaser, hvori der kan sættes blomster og ved juletid en granbuket.  Der må ikke plantes i græsset eller laves granpynt. Figurer el.lign. må ikke anbringes på gravstedet.

Kistebegravelse

Gravstederne afgrænses af eksisterende system-hække og stedsegrønne mellem-hække. Sidstnævnte hæk plantes af kirkegårdens personale for gravstedsbrugerens regning. For-hække er ikke tilladt, og der må kun anbringes et monument på hvert gravsted.

Dette monument, som anbringes med forkant i monumentlinje, må ikke overstige 80 cm. I højden.

Monumentet skal godkendes af kirkegårdskontoret.

Arealet fra system-hækken bagerst i gravstedet til 2 m. foran denne kan udformes frit.

Blot må de på gravstedet anbragte planter og andre genstande ikke overstige system-hækkens højde. Den resterende del af grav-stedet samt mellem hækkene bliver vedligeholdt af kirkegårdens personale.

Urnebegravelse

Askeurner kan nedsættes i kistegravsteder, i hvilke der forud er nedsat kister, forudsat at de kan nedsættes, så de forbliver urørte i fredningsperioden. Hvor der er indrettet en særafdeling for urnegravsteder, sættes det enkelte gravsted til 125 x 100 cm. og giver plads til nedsættelse af fire urner. Monumentet må ikke overstige 0,25 m2 og skal godkendes af kirkegårdskontoret. Brugere af urne-gravsteder må med hensyn til gravstedernes udsmykning og beplantning underordne sig de bestemmelser, som kirkegårdsudvalget fastsætter for det pågældende afsnit af kirkegården.

Gravstedernes beplantning m.m.

a) Hvor gravstedernes beplantning ved deres højde, udbredelse eller udseende skønnes at være til ulempe for andre gravsteder, kan kirkegårdsudvalget forlange disse beplantninger beskåret eller fjernet. Kunstige blomster og planter, fyrfadsstager el. figurer, må ikke anvendes. Afgørelsen kan indankes for provsti udvalget.

b) Bestående beplantning på gravstederne af skønhedsværdi for kirkegårdens helhed må ikke uden kirkegårdsudvalgets tilladelse fjernes af gravstedsbrugere, uanset at disse har udført og bekostet beplantningen.

c) Kirkegårdskontoret skal påse, at gravminder, som ved deres størrelse, indskrift, form eller udstyr må anses for upassende, ikke anbringes. Er sådanne gravminder alligevel anbragt, kan kirkegårdsudvalget forlange dem fjernet. Denne afgørelse kan indankes for provstiudvalget, hvis afgørelse kan indankes for kirkeministeriet.

d) Gravminder skal anbringes mindst 25 cm. Fra gravstedets hække. Mellem gravminde og bag-hæk må ingen beplantning eller udsmykning forefindes.

e) Fundament til gravminder skal udføres så forsvarligt, at der ikke kan opstå risiko ved at gravsætte i et tilstødende gravsted.

f)  Registrerede gravminder må ikke fjernes fra kirkegården. Ved registrerede gravminder forstås gravminder, der er registreret i henhold til lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde, kapitel IV. Menighedsrådet sørger for, at indehaverne af gravstedsretten, så vidt dette er muligt, gøres bekendt med registreringen.

g) På kirkegårdsudvalgets begæring er gravstedsbrugerne pligtige til at afhjælpe indtrufne beskadigelser på gravminder.

Gravstedernes vedligeholdelse m.m.

a) Gravstedsbrugerne er pligtige til selv eller ved andre at holde gravstederne i sømmelig stand, så kirkegården ikke skæmmes.

b) Gravstedsbrugerne er ansvarlige for, at de personer (kirkegårdens personale undtaget), der anvendes som hjælp ved vedligeholdelsen, ikke overtræder bestemmelserne i denne vedtægt.

c) I tilfælde af at, en gravstedsbruger ikke holder gravstedet i sømmelig stand efter denne vedtægts bestemmelser, kan kirkegårds-kontoret pålægge vedkommende at overdrage gravstedets vedligeholdelse til kirkegården for den i takstregulativet fastsatte takst.

Såfremt kirkegårdskontorets pålæg ikke efterkommes inden 4 uger, kan menighedsrådets kirkegårdsudvalg lade gravstedet sløjfe og enten tilplante, tilså eller gruslægge. Det tilkommer kirkegårdsudvalget at afgøre, hvorvidt et gravsted er sømmeligt vedligeholdt. Gravpladser i et sådant sløjfet gravsted må ikke bruges på ny før udløbet af det tidsrum, gravstedet er erhvervet. Efter skriftligt samtykke fra indehaverne af gravstedsretten, kan gravstedet dog på ny anvendes til begravelse, når fredningstiden for den sidst foretagne begravelse eller urnenedsættelse er udløbet.

d) Gravsteder, hvori er begravet personer, der har haft særlig betydning før sognet eller egnen, kan ikke sløjfes uden provstiudvalgets tilladelse og kan efter hjemfald overtages af kirkegården til vedligeholdelse, hvorved den tidligere gravstedsbrugers rettigheder over gravstedet bortfalder.

e) Beskadigelser, forårsaget ved naturkatastrofer, vold eller anden form for hærværk, på gravminder. indhegning, beplantning eller andet på gravstedet anbragt, har kirkegården ikke ansvar for.

f) Betaling for kirkegårdens overtagelse af pligten til ren- og vedligeholdelse af gravminder erlægges i henhold til et af provstiudvalget godkendt takstregulativ.

g) Det er ikke tilladt nogen ved kirken eller kirkegården ansatte at medvirke ved gravstedernes vedligeholdelse mod betaling.

Ordensregler for Brøndbyøster kirkegård

1. Kirkegården er et indviet sted og dens fred må ikke forstyrres.

2. Der må ikke udføres arbejde på kirkegården eller dens gravsteder i gudstjenestetiderne.

3. Gennembrydning eller overstigning af kirkegårdens hegn, færdsel uden for kirkegårdens gange og på andres gravsteder er ikke tilladt.

4. Hegn, beplantning, gravminder eller andet må ikke ødelægges.

5. De på gravstederne anbragte nummerpæle er kirkegårdens ejendom og må hverken flyttes eller fjernes af gravstedsbrugere.

6. Mindre børn må kun færdes på kirkegården i følge med voksne, der er ansvarlige for deres adfærd. Leg på kirkegården er ikke tilladt.

7. Hunde må medtages på kirkegården - hvis de føres i snor.

8. Færdsel med cykler og motorkøretøjer er ikke tilladt.

9. Anden kørsel må kun finde sted, når det sker i kirkens eller kirkegårdens ærinde eller med kirkegårdskontorets tilladelse.

10. Alt affald skal henlægges i de til affald bestemte beholdere.

11. Alle ved kirken og kirkegården ansvarlige personer har pligt til at påtale enhver krænkelse af kirkegårdens orden og fred.

12. Overtrædelse af ordensreglerne kan medføre erstatningsansvar og eventuelt tillige strafansvar

Brøndbyøster Menighedsråd, den 28. november 2006

Kontakt:

Kirkegårdsleder

Stine Raun Arneberg

T: 36 75 43 31
Skriv til stine.arneberg@brondbyoster-kirke.dk

Kirkegårdsassistent

Lena Miltoft

T: 36 32 12 03
Skriv til lena@brondbyvesterkirke.dk

Annexgården

Brøndbyøstervej 117B, 2605 Brøndby

Telefon 36 75 43 31
 

Kirkegårdskontorets åbningstider

Mandag-fredag: kl. 13.00 - 15.00